Política de privacitat

En compliment al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), INMOBILIÀRIA SITGES LVLH, S.L. comunica que:
• Conforme a l´Art.5 de l´esmentada Llei Orgànica 15/1999, s´informa que les dades introduïdes en els formularis s´emmagatzemaran en un fitxer automatitzat, propietat d´INMOBILIARIA SITGES LVLH, S.L., el qual garanteix les mesures de seguretat exigibles normativament.
• Li comuniquem que les dades que ens siguin facilitats seran tractats per part d´INMOBILIARIA SITGES LVLH, S.L.. amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, així com per mantenir informats als nostres clients i proveïdors sobre qüestions relatives a l´activitat d´INMOBILIARIA SITGES LVLH, S.L.

• INMOBILIARIA SITGES LVLH, S.L. és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per la qual han estat recaptats, ni cedir els mateixos de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures d´índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
• Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se per part d´INMOBILIARIA SITGES LVLH, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o erronis, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
• Les dades proporcionades, ja sigui de forma presencial o introduïts a través de la nostra pagina Web es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
• Per exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà de remetre escrit identificant la referencia “Protecció de Dades” a reservasdestinositges@gmail.com
• Així mateix se li informa que pot exercitar a qualsevol moment els seus drets d´accés, rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i oposar-se al tractament així com el dret a la portabilitat de les dades en la següent adreça C/ Germans Maristas, 3 08870.-Sitges Barcelona, sense perjudici del seu dret a presentar un reclamació davant una autoritat de control, com l´Agència Espanyola de Protecció de Dades al carrer Jorge juan, nº6, 28001, Madrid i telèfon 901 100 099.